بهشر بهشر نکا ساری ساری قائم شهر قائم شهر جویبار جویبار بابل بابل محمود آباد آمل فریدونکنار نور نوشهر نوشهر چالوس تنکابن کیاکلا